AEH Sigorta Acenteliği

AEH SİGORTA ACENTELİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLETMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

AEH Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi (“AEH Sigorta” veya “Şirket”), kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunana tüm mevzuat ile uyumlu davranmak için azami gayreti göstermektedir

AEH Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Poltika”) çerçevesinde, AEH Sigorta tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler açıklanmaktadır.

Politika ile, AEH Sigorta’nın “şirket faaliyetlerinin şeffalık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, AEH Sigorta veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve AEH Sigorta tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, AEH Sigorta tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yönelik olmakla birlikte, AEH Sigorta çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hususlar “AEH Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” içerisinde ayrıca düzenlenmektedir.

2. POLİTİKA ESASLARI

2.1. Genel Esaslar

Politika, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak biçimde AEH Sigorta internet sitesinde http://www.aehsigorta.com yayınlanır. Mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, Politika’da yapılacak değişiklikler, veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği biçimde erişime açılacaktır.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yürürlükte bulunan mevzuat ile ile işbu Politika arasında çelişki bulunması halinde, AEH Sigorta, yürürlükte bulunan mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

2.2. Politika Kapsamındaki Kişi Grupları

Politika kapsamında olan ve AEH Sigorta tarafından kişisel verileri işlenen veri sahibi grupları aşağıdaki gibidir:

 • • Çalışan Adayları

  AEH Sigorta ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere AEH Sigorta tarafından değerlendirmeye alınan kişiler.

 • • İş Ortakları Yetkilieri, Çalışanları

  AEH Sigorta’nın ticari ilişki içinde olduğu kuruluşların gerçek kişi yetkilileri, hissedarları, çalışanları.

 • • Ziyaretçiler

  AEH Sigorta binalarını veya AEH Sigorta tarafından işletilen internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler.

 • • Diğer Gerçek Kişiler

  AEH Sigorta Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında olmayan tüm gerçek kişiler.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI

Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak iletmeleri durumunda, AEH Sigorta veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.

AEH Sigorta, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, AEH Sigorta tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

3.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirsiniz:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEME FAALİYETİNE KONU OLAN KİŞİSEL VERİ GRUPLARI

4.1. Kişisel Veri Kategorileri

AEH Sigorta tarafından, aşağıda belirtilen gruplardaki kişisel verileri kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
  AÇIKLAMA
 • Kimlik Bilgisi
  Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kişisel verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.
 • İletişim Bilgisi
  İletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi kişisel veriler.
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi
  Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
  AEH Sigorta’in ticari faaliyetlerini yürütürken gerek veri sahibinin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması için işlenen kişisel veriler.
 • Risk Yönetimi Bilgisi
  Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurulına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler.
 • Finansal Bilgi
  AEH Sigorta ile veri sahibi arasındaki hukuki ilişki kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi kişisel veriler.
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
  AEH Sigorta’nın hukuki alacak ve haklarının tespiti, tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülüklerin ve AEH Sigorta politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi
  AEH Sigorta’nın kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri
  KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örneğin; kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)
 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi
  AEH Sigorta’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
 • İtibar Yönetimi Bilgisi
  Kişiyle ilişkilendirilen ve AEH Sigorta’nın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan kişisel veriler (örneğin; AEH Sigorta ile ilgili yapılan paylaşımlar)

4.2. Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları

Kişisel verileri, veri işleme şarlarına ve ilkelerine uygun olarakaşağıda sıralanan amaçlarla AEH Sigorta tarafından işlenmektedir. Aşağıda yer alan amaçların varlığı, her kişisel veri sahibi özelinde değişiklik gösterebilmektedir.

Elde edilen kişisel veriler, AEH Sigorta tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmektedir:

- Personel temin süreçleri ile insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
- Kişilerin sigorta poliçe primlerinin hesaplanması ve poliçenin oluşturulması
- Hasar ödemesinin yapılması
- Bankacılık işlemleri
- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
- Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
- Kişilerin hasar ödemelerinin yapılması
- Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
- Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi
- Hasar sürecinin başlatılması ve hasar dosyasının tamamlanması
- Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
- Sigorta poliçesinin fiyatlanması
- Kişilerin sigorta poliçe primlerinin tahsilatı
- Hukuk işlerinin takibi
- Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
- Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
- Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

4.3. Paylaşılan Taraf Kategorileri

AEH Sigorta, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelere ve özellikle, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin (Bkz. Bölüm 5.2.) kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir:

- Anadolu Grubu Topluluğu Şirketlerine, - AEH Sigorta’nın tedarikçilerine, - AEH Sigorta’nın iştiraklerine, - AEH Sigorta’nın iş ortaklarına, - Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk kişilerine, - Veri aktarım şartlarına uygun olarak, diğer üçüncü kişilere.

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve olası veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

 • VERİ AKTARIMI YAPABİLECEK KİŞİLER
  TANIMI
  VERİ AKTARIM AMACI
 • İş Ortağı
  AEH Sigorta’nın, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar
  İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak
 • Tedarikçi
  AEH Sigorta’nın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, AEH Sigorta’nın emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak AEH Sigorta’ya hizmet sunan taraflar
  Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak
 • İştirakler
  Şirket’in hissedarı olduğu şirketler
  Şirket’in iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak
 • Anadolu Grubu Topluluğu Şirketleri
  Anadolu Grubu Topluluğu’nu oluşturan tüm şirketler
  Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin planlanması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi ile denetim gibi amaçlarla sınırlı olarak
 • Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
  İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları
  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
 • Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri
  İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri
  İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

5. TANIMLAR

Politika’da kullanılan terimlere ait tanımlar aşağıda yer almaktadır:

 • Açık Rıza
  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Anonim Hale Getirme
  Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik
  20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sğlanması Hakkında Yönetmelik
 • Kişisel Sağlık Verisi
  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
 • Kişisel Veri
  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel Veri Sahibi
  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi
  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • KVK Kanunu
  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 • KVK Kurulu
  Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri
  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
 • Politika
  AEH Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
 • AEH Sigorta / Şirket
  AEH Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi
 • AEH Sigorta’nın İş Ortakları
  AEH Sigorta’nın ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
 • AEH Sigorta’nın Tedarikçileri
  Sözleşme temelli olarak AEH Sigorta’ya hizmet sunan taraflar.
 • Anadolu Grubu Şirketleri / Grup Şirketleri
  Anadolu Grubu bünyesine dahil şirketler
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
 • Türk Ceza Kanunu
  12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
 • Veri İşleyen
  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
 • Veri Sorumlusu
  Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.